Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GrieksWijnhuis. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van GrieksWijnhuis, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen.Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

De wettelijke minimale leeftijd voor de aankoop van alcoholhoudende producten is 18 jaar. 

GrieksWijnhuis.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. U verklaart bij het accoorderen van de voorwaarden 18 jaar of ouder te zijn.

Alle aanbiedingen van GrieksWijnhuis.nl zijn vrijblijvend. GrieksWijnhuis.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan GrieksWijnhuis en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar GrieksWijnhuis.nl deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. GrieksWijnhuis verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is GrieksWijnhuis gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden dezelfde dag verzonden wanneer voor 13:30 uur besteld is op een werkdag en wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij GrieksWijnhuis.nl binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd zal de service desk van GrieksWijnhuis.nl de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door GrieksWijnhuis overschreden wordt, zal GrieksWijnhuis de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemerde bevoegdheid om de overeenkomst met GrieksWijnhuis te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan GrieksWijnhuis te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat GrieksWijnhuis het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van GrieksWijnhuis, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan GrieksWijnhuis zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen. 

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor GrieksWijnhuis. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door GrieksWijnhuis kunnen worden uitgesloten.

GrieksWijnhuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken via Griekswijnhuis.nl. GrieksWijnhuis  zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. GrieksWijnhuis zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van GrieksWijnhuis. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. GrieksWijnhuis deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van GrieksWijnhuis, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij GrieksWijnhuis. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door GrieksWijnhuis, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Afnemers en bezoekers van GrieksWijnhuis`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door GrieksWijnhuis geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Gratis producten worden verstrekt op basis van beschikbaarheid en indien aan de voorwaarden voldaan wordt, deze acties kunnen elk moment worden ingetrokken ,  hier kan geen enkel recht aan ontleend worden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GrieksWijnhuis is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met GrieksWijnhuis, via  info@GrieksWijnhuis.nl

GrieksWijnhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 56237626 BTW NL 155524380B01

 

Powered By OpenCart
Installed by Installatron
GrieksWijnhuis.nl © 2023